Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
OK

Privacy Statement en Cookie Policy SATURA

Dit is het privacy statement en de cookie policy van Satura BVBA. (hierna ook: “Satura”). Een overzicht van alle merken en diensten waarvoor deze privacy statement en cookie policy gelden, vindt u hier De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Satura BVBA, Koestraat 9, 9190 Stekene, België (ondernemingsnummer BE 0628.731.828 ).

Deze privacy statement en cookie policy zijn voor het laatst gewijzigd op 19 januari 2021.

1.       Verwerking persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten we aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

Satura is altijd bezig om haar producten/diensten te optimaliseren en vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren. We proberen onze communicatie zoveel mogelijk te personaliseren.

Voor welke doeleinden persoonsgegevens nog meer worden gebruikt, wordt hieronder toegelicht aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen. Steeds is daarbij aangegeven welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. De juridische grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens door Satura is steeds de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Satura of een derde.

Bezoek aan de website van Satura

Als u gebruikmaakt van de website van Satura, verzamelen wij geen persoonsgegevens. Op onze website gebruiken wij enkel third party cookies van Google Analytics voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers. Zie artikel 9 voor onze Cookie Policy.

Deelname aan online acties en prijsvragen

Satura kan via verschillende kanalen de mogelijkheid bieden mee te doen aan online acties en prijsvragen. Satura gebruikt de gegevens die Satura verkrijgt ter uitvoering van de online actie of prijsvraag.

Deelname aan online tests en enquêtes

Op de website van Satura is het mogelijk om deel te nemen aan online tests en enquêtes. Wanneer u deelneemt aan een test of enquête, zullen deze gegevens die door u worden ingevoerd, worden gebruikt om de test en enquête uit te kunnen voeren, en voor marketing doeleinden.

Eigen initiatief

In sommige gevallen zal u ons zelf, persoonlijk en op eigen initiatief, in bezit stellen van uw persoonsgegevens zoals naam, adres, email adres, telefoonnummer, functie etc. Dit kan gebeuren naar aanleiding van een rechtstreeks contact met één van onze medewerkers (bijvoorbeeld op een boekenbeurs of elders), telefonisch, of schriftelijk per brief of email. Satura gebruikt deze gegevens om te kunnen antwoorden op uw vraag (leveren dienst of product, bezorgen nieuwsbrief, bekijken manuscript etc.).

Gebruik van sociale media

Satura is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en YouTube. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Satura volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u.

Satura maakt gebruik van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Op deze manier kan Satura zich richten op een specifieke doelgroep op sociale media. Een voorbeeld hiervan is Facebook Custom Audiences en Lookalike Audiences. Hiertoe dient u de privacy verklaring van Facebook te consulteren. Wanneer wij gebruik maken van Facebook Custom Audiences zullen wij steeds uw toestemming vragen.

Marktonderzoek

Satura doet regelmatig marktonderzoek. Indien u aan een marktonderzoek wilt meewerken, zullen de door u verstrekte gegevens door Satura worden verwerkt om haar producten en diensten te kunnen verbeteren.

Contact met klantenservice

U kunt via verschillende kanalen contact opnemen met de klantenservice van Satura. Als u contact opneemt met onze klantenservice, vragen wij u mogelijk om bepaalde contactgegevens zoals naam, voornaam en e-mail. We gebruiken deze gegevens om uw vraag af te handelen en ter verbetering van onze producten en diensten. We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn.

2.      Communicatie van SATURA

U kunt zich op verschillende manieren opgeven voor communicatie van Satura, bijvoorbeeld door u te abonneren op een van de nieuwsbrieven van Satura. Satura verwerkt persoonsgegevens (waaronder naam en e-mailadres) ter uitvoering van de overeenkomst met u, om u de nieuwsbrief te kunnen toezenden. Hiervoor doen wij beroep op de diensten van MailChimp. In elk bericht dat u van Satura ontvangt, kan u zich ook terug afmelden.

3.      Verstrekking aan derden

Satura kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten maar ook partners die in het kader van evenementen diensten verlenen zoals trainingen. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Satura en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Satura optreden als verwerker sluiten een verwerkersovereenkomst met Satura waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Satura.

Prijzen

Wanneer u middels een prijsvraag of actie een prijs hebt gewonnen, kunnen we uw contactgegevens sturen aan de partner die de prijs ter beschikking stelt ter verzending van de prijs.

Voor het overige verstrekt  Satura alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

4.      Beveiliging

Satura neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Satura maakt onder andere gebruik van een firewall.

5.      Uw rechten

Inzage en correctie

Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door Satura worden verwerkt, kunt u dit opvragen via info@satura.be. Ook kunt u via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Satura zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, reageren.

Bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Satura BVBA, Koestraat 9, 9170 Stekene of per e-mail via info@satura.be. In de e-mails die Satura stuurt, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen.

Verwijdering

Als u wilt dat Satura uw persoonsgegevens verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@satura.be. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Satura worden bewaard, bijvoorbeeld indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Satura verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Satura, kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@satura.be.

Gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van persoonsgegevens door Satura berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens die u aan Satura hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@satura.be.

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht

Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Satura, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de CBPL (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

6.      Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Satura stelt bewaartermijnen vast per doeleinde en categorie van gegevens.

7.      Doorgiften naar landen buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen alleen door Satura of door Satura ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

8.      Minderjarigen

Ben je nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken.

9.      Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen in je browser of op de harde schijf van je computer.

Informatie over ons gebruik van cookies

Cookies en soortgelijke technologieën laten niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Wanneer je onze website bezoekt zijn wij verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten.

Er bestaan verschillende soorten cookies: first-party cookies, third-party cookies, functionele cookies, niet-functionele cookies, permanente cookies en sessie cookies. Op onze website worden enkel third-party cookies geplaatst. Dit zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie. Satura kan geen invloed uitoefenen op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Op onze website worden third party cookies geplaatst door

–          Google Analytics (namen _ga, _gat en _gid). Deze cookies laten toe het gebruik en de performantie van onze website te meten.

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org.

10.  Wijzigingen

Satura behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van het op dat moment geldende privacy statement.

11.    Overdracht ondernemingen

Satura kan haar onderneming, dochterondernemingen en/of diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij.

12.   Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

Satura BVBA

Koestraat 9

9190 Stekene

België

info@satura.be